סינון דירה לפי מאפיינים

המחירים כוללים מע"מ

התקבל היתר בנייה
מחירי הדירות יוצמדו למדד הבסיס שפורסם ביום 15/10/2020 והכל בהתאם להוראות המכרז

 

תפריט